Make your own free website on Tripod.com

PERLAKSANAAN KOLOKIUM KONVENSYEN IHSAS PMRAM 2001

1. TARIKH DAN WAKTU PERLAKSAAAN

a. Pidato Perdana Presiden PMRAM
Tarikh: 11 April 2001
Masa: 8.30 am - 9.30 am
Tempat: Asrama Rumah Melayu Abbasiah
b. Kolokium Konvensyen
Tarikh: 11 April 2001
Masa: 1.30 pm - 4.00 am
Tempat: Asrama Rumah Melayu Abbasiah
2. MAKLUMAT UMUM DELIGASI
a Setiap BKAN / DPM diberikan tajuk tertentu untuk dibahaskan
merujuk kepada pidato perdana presiden PMRAM
b. Ketua delegasi setiap BKAN / DPM diminta mengadakan
perbincangan dengan gabungan deligasi yang telah dibentuk
oleh urusetia konvensyen.
c. Satu salinan isi perbahasan hendaklah diserahkan kepada
usursetia konvensyen dua hari sebelum IHSAS (7 April 2001 )
kepada urusetia konvensyen untuk semakan.
d. Pihak urusetia berhak menyemakm, mengendit, menambah
dan meminta mana-mana isi yang difikirkan kurang sesuai
untuk diketengahkan dalam perbahasan.
e. Isi yang telah siap disemak akan diserahkan kepada ketua
delegasi masing-masing pada 9 April 2001.
f. Nama wakil dan pembahas daripada BKAN / DPM hendaklah
dimaklumkan kepada urusetia pada 1 April 2001.
g. Satu salinan teks pidato perdana preseden akan diserahkan
kepada semua ketua deligasi pada 3 April 2001 untuk
panduan dan rujukan perbahasan.
h. Buku pidato perdana untuk semua peserta akan diberikan
pada hari konvensyen di meja urusetia.
3. PEMBAHAGIAN ZON DELEGASI
1. Zon Utara :Perlis, Pulau Pinang, Kedah, ARMA
2. Zon Tengah :Perak, K. Lumpur, Selangor
3. Zon Timur Pahang, Kelantan, Terengganu
4. Zon Selatan :Melaka, Johor, N.Sembilan
5. Zon DPM (1) :Damanhur, Tanta, Syibin El-Kom
6. Zon DPM (2) :Mansurah, Zagazig, Dumyat, Syoubra
7. Zon DPM (3) :Iskandariah - Muslimat
8. Zon DPM (4) :Mansurah -Muslimat
4. PEMBAHAGIAN TAJUK PERBAHASAN PIDATO PERDANA
    PRESIDEN PMRAM
1. Zon Utara :Ketuanan Sejarah PMRAM
2. Zon Tengah :Sikap Keterbukaan
3. Zon Timur :Mengikis Sikap Keneregian
4. Zon Selatan :Bersama Memimpin Perubahan
5. Zon DPM (1) :Kepekaan Isu Semasa
6. Zon DPM (2) :Tadhiah
7. Zon DPM (3) :Kelangsungan Wehdah
8. Zon DPM (4) :Keampuhan Akhlak
5. PENDAKATAN ISI PERBAHASAN
1. Hendaklah mendasar dan berlatarbelakangkan suasana malaysia
dari perspektif seorang mahasiswa Islam
2. Menyatakan sebab, masalah dan cadangan penyelesaian dalam
perkara yang berkaitan dengan isi perbahasan secara ringkas
dan  padat.
3. Mengemukakan fakta-fakta yang berkaitan secara tepat
dan digalakkan mengenengahkan isi-isi tambahan.
4. Digalakkan mengaitkan isi-isi perbahasan dengan pendapat
pendapat secara ulama` dan pimpinan gerakkan Islam sedunia.
*5. Resolusi PERMIS (Persidangan Mahasiswa Sedunia) boleh
dijadikan rujukan tambahan untuk bantuan isi perbahasan.
6. KAEDAH PEMBENTANGAN
a.. Masa wajib perbahasan setiap pembahas adalah selama 8 minit.
2 minit masa tambahan mengikut keperluan.
b. Setiap pembahahas dikehendakki memanfaatkan masa yang
ditetapkan dengan memberi penumpuan penuh kepada isi
tajuk perbahasan tanpa huraian panjang.
c. Setiap peserta ( selain pembahas ) berhak mengambil bahagian
dalam slot perbahasan dengan izin pengurusi kolokium.
d. Setiap pembahas berhak memberhantikan pembahasan dengan
sebab dan pertimbangan yang wajar dan munasabah.